Giáo Viên: Aki Ando

Khóa Hán tự nghiên cứu Hán tự tương ứng với mỗi cấp độ của JLPT.

Bạn sẽ học cách viết và phát âm các từ bắt nguồn từ Hán tự được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Vở luyện viết định dạng PDF được đính kèm đĩa DVD để các học viên có thể thực hành viết Hán tự.

Phụ đề: Tiếng Việt

Mục lục khóa học Hán tự

  • Bài 1: Hán tự đến hình ảnh
  • Bài 2: Số
  • Bài 3: Số và hướng
  • Bài 4: Hán tự về cơ thể người và con người
  • Bài 5: Hán tự về các ngày trong tuần và Hán tự thường được sử dụng trong trường học
  • Bài 6: Hán tự về thời gian
  • Bài 7: Tính từ cơ bản
  • Bài 8: Động từ cơ bản
  • Bài 9: Danh từ cơ bản

Bài 1: Hán tự đến hình ảnh

第1課: 絵からできた漢字

Bài 2: Số

第2課: 数字

Bài 3: Số và hướng

第3課: 数字と方向

Bài 4: Hán tự về cơ thể người và con người

第4課: 人の体と人を表す漢字

Bài 5: Hán tự về các ngày trong tuần và Hán tự thường được sử dụng trong trường học

第5課: 曜日、学校でよく使われる漢字

Bài 6: Hán tự về thời gian

第6課: 時間を表す漢字

Bài 7: Tính từ cơ bản

第7課: 基本的な形容詞

Bài 8: Động từ cơ bản

第8課: 基本的な動詞

Bài 9: Danh từ cơ bản

第9課: 基本的な名詞