Giáo Viên: Aki Ando

Khóa học vỡ lòng dành cho người mới bát đầu học tiếng Nhật, trong đó thông qua các tài liệu video, bạn có thể học phát âm và cách viết tiếng Nhật, các biểu đạt và lời chào hỏi đơn giản, trong cuộc sống hàng ngày.

Các tài liệu học tập bao gồm một vở luyện chữ định dạng PDF có thể được in ra để người học có thể thực hành viết Hiragana và Katakana

Ngoài ra, bạn có thể học phát âm và viết tiếng Nhật cũng như cách biểu đạt và những cuộc hội thoại trong cuộc sống hàng ngày.

Phụ đề: Tiếng Việt

Mục lục khóa học vỡ lòng dành cho người mới bắt đầu tiếng Nhật:

 • Bài 1: Hàng あ và hàng か
 • Bài 2: Hàng さ và hàng た
 • Bài 3: Hàng な và hàng は
 • Bài 4: Hàng ま, hàng や, hàng ら, và わ, を, ん
 • Bài 5: Âm hữu thanh và âm P
 • Bài 6: Hàng ア và hàng カ
 • Bài 7: Hàng サ và hàng タ
 • Bài 8: Hàng ナ và hàng ハ
 • Bài 9: Hàng マ, hàng ヤ, hàng ラ, và ワ, ヲ, ン
 • Bài 10: Âm hữu thanh và âm P
 • Bài 11: Nguyên âm dài, phụ âm mũi, phụ âm đôi, âm co lại, và trọng âm
 • Bài 12: Cuộc hội thoại và cách biểu đạt Chào hỏi

Bài giảng này hướng đến đối tượng người nước ngoài muốn học tiếng Nhật, giáo trình được biên soạn đầy đủ từ tiếng Nhật sơ cấp đến tiếng Nhật thượng cấp.

Có thể luyện tập nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Nhật.

Ngoài ra, giáo trình còn được phân chia theo khóa học, mức độ theo năng lực kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Nên cũng có thể coi như một giáo trình luyện thi. Tất cả gồm 7 khóa phân chia theo các mức độ: Khóa học vỡ lòng, Khóa học Hán tự, N5, N4, N3, N2, N1...

Thông qua khóa học cơ bản, sau khi lĩnh hội được cách viết, cách phát âm trong tiếng Nhật, bạn sẽ có thể học được cách diễn đạt và hội thoại bằng tiếng Nhật trong đời sống hằng ngày.

Bài 1: Hàng あ và hàng か (phát âm và viết hiragana tiếng Nhật)

第1課:あ行とか行 ひらがなの発音と書き方

Bài 2: Hàng さ và hàng た (phát âm và viết hiragana tiếng Nhật) 

第2課:さ行とた行 ひらがなの発音と書き方

Bài 3: Hàng な và hàng は (phát âm và viết hiragana tiếng Nhật)

第3課:な行とは行 ひらがなの発音と書き方

Bài 4: Hàng ま, hàng や, hàng ら, và わ, を, ん (phát âm và viết hiragana tiếng Nhật)

第4課:ま行、や行、ら行、わ、を、ん ひらがなの発音と書き方

Bài 5: Âm hữu thanh và âm P (hiragana tiếng Nhật)

第5課:濁音と半濁音 ひらがなの書き方

Bài 6: Hàng ア và hàng カ (phát âm và viết katakana tiếng Nhật)

第6課:ア行とカ行 カタカナの発音と書き方

Bài 7: Hàng サ và hàng タ (phát âm và viết katakana tiếng Nhật)

第7課:サ行とタ行 カタカナの発音と書き方

Bài 8: Hàng ナ và hàng ハ (phát âm và viết katakana tiếng Nhật)

第8課:ナ行とハ行 カタカナの発音と書き方

Bài 9: Hàng マ, hàng ヤ, hàng ラ, và ワ, ヲ, ン

第9課:マ行、ヤ行、ラ行、ワ、ヲ、ン カタカナの発音と書き方

Bài 10: Âm hữu thanh và âm P (katakana tiếng Nhật)

第10課:濁音と半濁音 カタカナの書き方

Bài 11: Nguyên âm dài, phụ âm mũi, phụ âm đôi, âm co lại, và trọng âm

第11課:長音、撥音、促音、拗音、アクセント

Bài 12: Cuộc hội thoại và cách biểu đạt Chào hỏi

第12課:あいさつの会話と表現